NEWS
slider01

간세대예배(우리파워교회)

연간행사 및 예배
posted by  관리자       on   February 27. 2018

2018년 02월 25일 박재민 전도사 님께서 촬영해 주신 사진입니다.

우리파워교회(중3~고3) 간세대 예배

크기변환_00.JPG : 간세대예배(우리파워교회)
1

크기변환_1.JPG : 간세대예배(우리파워교회)
2

크기변환_2.JPG : 간세대예배(우리파워교회)
3

크기변환_3.JPG : 간세대예배(우리파워교회)
4

크기변환_4.JPG : 간세대예배(우리파워교회)
5

크기변환_5.JPG : 간세대예배(우리파워교회)
6

크기변환_6.JPG : 간세대예배(우리파워교회)
7

크기변환_7.JPG : 간세대예배(우리파워교회)
8

크기변환_8.JPG : 간세대예배(우리파워교회)
9

크기변환_9.JPG : 간세대예배(우리파워교회)
10

크기변환_10.JPG : 간세대예배(우리파워교회)
11

크기변환_11.JPG : 간세대예배(우리파워교회)
12

크기변환_12.JPG : 간세대예배(우리파워교회)
13

크기변환_13.JPG : 간세대예배(우리파워교회)
14

크기변환_14.JPG : 간세대예배(우리파워교회)
15

크기변환_15.JPG : 간세대예배(우리파워교회)
16

크기변환_16.JPG : 간세대예배(우리파워교회)
17

크기변환_17.JPG : 간세대예배(우리파워교회)
18

크기변환_18.JPG : 간세대예배(우리파워교회)
19

크기변환_19.JPG : 간세대예배(우리파워교회)
20

크기변환_20.JPG : 간세대예배(우리파워교회)
21

크기변환_21.JPG : 간세대예배(우리파워교회)
22

크기변환_22.JPG : 간세대예배(우리파워교회)
23

크기변환_23.JPG : 간세대예배(우리파워교회)
24

크기변환_24.JPG : 간세대예배(우리파워교회)
25

크기변환_25.JPG : 간세대예배(우리파워교회)
26

크기변환_26.JPG : 간세대예배(우리파워교회)
27

크기변환_27.JPG : 간세대예배(우리파워교회)
28

크기변환_28.JPG : 간세대예배(우리파워교회)
29

크기변환_29.JPG : 간세대예배(우리파워교회)
30


Copyright ⓒ www.ychurch.org All rights reserved.


첨부
List of Articles