NEWS
slider01

2018 필리핀 단기선교 파송식

선교/사회복지/지역
posted by  박용사       on   July 02. 2018

2018년 07월 01일 촬영된 [2018 필리핀 단기선교 파송식] 사진입니다._20A9902.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
1

_20A9876.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
2

_20A9878.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
3

_20A9880.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
4

_20A9881.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
5

_20A9882.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
6

_20A9885.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
7

_20A9886.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
8

_20A9894.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
9

_20A9899.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
10

_20A9905.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
11

_20A9906.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
12

_20A9907.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
13

_20A9908.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
14

_20A9909.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
15

_20A9918.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
16

_20A9921.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
17

_20A9924.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
18

_20A9925.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
19

_20A9929.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
20

_20A9932.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
21

_20A9935.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
22

_20A9956.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
23

_20A9970.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
24

_20A9971.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
25

_20A9975.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
26

_20A9977.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
27

_20A9979.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
28

_20A9980.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
29

_20A9984.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
30

_20A9985.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
31

_20A9986.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
32

_20A0010.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
33

_20A0015.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
34

_20A0019.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
35

_20A0022.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
36

_20A0026.JPG : 2018 필리핀 단기선교 파송식
37


Copyright ⓒ www.ychurch.org All rights reserved.


첨부
List of Articles