NEWS
slider01

2018 우리새싹교회 여름성경학교

우리 새싹교회
posted by  김주헌       on   July 24. 2018

2018년 07월 14일 지전파 님께서 촬영해 주신 사진입니다.

2018 우리새싹교회 여름성경학교

KakaoTalk_Photo_2018-07-15-01-14-10-1.jpeg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
1

KakaoTalk_Photo_2018-07-15-01-14-10-2.jpeg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
2

KakaoTalk_Photo_2018-07-15-01-14-10-3.jpeg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
3

KakaoTalk_Photo_2018-07-15-01-14-10-4.jpeg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
4

KakaoTalk_Photo_2018-07-15-01-14-10-5.jpeg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
5

KakaoTalk_Photo_2018-07-15-01-14-10-6.jpeg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
6

KakaoTalk_Photo_2018-07-15-01-14-10-7.jpeg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
7

KakaoTalk_Photo_2018-07-15-01-14-10-8.jpeg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
8

KakaoTalk_Photo_2018-07-15-01-14-10-9.jpeg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
9

KakaoTalk_Photo_2018-07-15-01-14-10-10.jpeg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
10

KakaoTalk_Photo_2018-07-15-01-14-10-11.jpeg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
11

KakaoTalk_Photo_2018-07-15-01-14-10-12.jpeg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
12

KakaoTalk_Photo_2018-07-15-01-14-10-13.jpeg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
13

KakaoTalk_Photo_2018-07-15-01-14-10-14.jpeg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
14

KakaoTalk_Photo_2018-07-15-01-14-10-15.jpeg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
15

KakaoTalk_Photo_2018-07-15-01-14-10-16.jpeg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
16

KakaoTalk_Photo_2018-07-15-01-14-10-17.jpeg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
17

KakaoTalk_Photo_2018-07-15-01-14-10-18.jpeg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
18

KakaoTalk_Photo_2018-07-15-01-14-10-19.jpeg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
19

KakaoTalk_Photo_2018-07-15-01-14-10-20.jpeg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
20

KakaoTalk_Photo_2018-07-15-01-14-10-21.jpeg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
21

KakaoTalk_Photo_2018-07-15-01-14-10-22.jpeg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
22

KakaoTalk_Photo_2018-07-15-01-14-10-23.jpeg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
23

KakaoTalk_Photo_2018-07-15-01-14-10-24.jpeg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
24

KakaoTalk_Photo_2018-07-15-01-14-10-25.jpeg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
25

KakaoTalk_Photo_2018-07-15-01-14-10-26.jpeg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
26

KakaoTalk_Photo_2018-07-15-01-14-10-27.jpeg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
27

KakaoTalk_Photo_2018-07-15-01-14-10-28.jpeg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
28

KakaoTalk_Photo_2018-07-15-01-14-10-46.jpeg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
29

KakaoTalk_Photo_2018-07-15-01-14-10-47.jpeg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
30

KakaoTalk_Photo_2018-07-15-01-14-10-54.jpeg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
31

KakaoTalk_Photo_2018-07-15-01-14-10-55.jpeg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
32

IMG_1644.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
33

IMG_1645.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
34

IMG_1646.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
35

IMG_1647.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
36

IMG_1648.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
37

IMG_1649.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
38

IMG_1650.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
39

IMG_1651.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
40

IMG_1652.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
41

IMG_1653.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
42

IMG_1686.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
43

IMG_1687.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
44

IMG_1688.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
45

IMG_1689.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
46

IMG_1690.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
47

IMG_1691.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
48

IMG_1692.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
49

IMG_1693.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
50

IMG_1694.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
51

IMG_1695.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
52

IMG_1696.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
53

IMG_1697.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
54

IMG_1737.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
55

IMG_1738.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
56

IMG_1770.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
57

IMG_1771.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
58

IMG_1780.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
59

IMG_1781.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
60

IMG_1782.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
61

IMG_1783.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
62

IMG_1837.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
63

IMG_1838.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
64

IMG_1839.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
65

IMG_1840.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
66

IMG_1841.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
67

IMG_1844.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
68

IMG_1845.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
69

IMG_1846.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
70

IMG_1654.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
71

IMG_1655.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
72

IMG_1656.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
73

IMG_1658.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
74

IMG_1659.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
75

IMG_1660.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
76

IMG_1662.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
77

IMG_1663.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
78

IMG_1664.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
79

IMG_1665.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
80

IMG_1666.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
81

IMG_1667.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
82

IMG_1670.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
83

IMG_1673.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
84

IMG_1674.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
85

IMG_1675.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
86

IMG_1676.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
87

IMG_1678.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
88

IMG_1679.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
89

IMG_1680.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
90

IMG_1681.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
91

IMG_1682.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
92

IMG_1703.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
93

IMG_1706.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
94

IMG_1707.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
95

IMG_1709.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
96

IMG_1710.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
97

IMG_1711.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
98

IMG_1712.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
99

IMG_1714.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
100

IMG_1715.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
101

IMG_1716.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
102

IMG_1717.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
103

IMG_1718.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
104

IMG_1720.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
105

IMG_1721.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
106

IMG_1723.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
107

IMG_1724.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
108

IMG_1725.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
109

IMG_1726.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
110

IMG_1727.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
111

IMG_1728.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
112

IMG_1731.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
113

IMG_1732.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
114

IMG_1743.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
115

IMG_1744.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
116

IMG_1745.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
117

IMG_1747.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
118

IMG_1751.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
119

IMG_1753.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
120

IMG_1754.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
121

IMG_1756.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
122

IMG_1757.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
123

IMG_1758.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
124

IMG_1760.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
125

IMG_1763.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
126

IMG_1830.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
127

IMG_1638.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
128

IMG_1639.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
129

IMG_1641.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
130

IMG_1642.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
131

IMG_1683.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
132

IMG_1684.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
133

IMG_1685.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
134

IMG_1698.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
135

IMG_1699.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
136

IMG_1701.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
137

IMG_1739.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
138

IMG_1740.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
139

IMG_1741.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
140

IMG_1742.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
141

IMG_1775.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
142

IMG_1776.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
143

IMG_1777.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
144

IMG_1778.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
145

IMG_1779.jpg : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
146

IMG_1784.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
147

IMG_1785.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
148

IMG_1786.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
149

IMG_1787.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
150

IMG_1788.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
151

IMG_1789.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
152

IMG_1790.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
153

IMG_1791.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
154

IMG_1792.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
155

IMG_1793.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
156

IMG_1794.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
157

IMG_1795.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
158

IMG_1796.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
159

IMG_1797.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
160

IMG_1798.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
161

IMG_1799.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
162

IMG_1800.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
163

IMG_1801.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
164

IMG_1802.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
165

IMG_1803.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
166

IMG_1804.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
167

IMG_1805.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
168

IMG_1806.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
169

IMG_1807.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
170

IMG_1808.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
171

IMG_1809.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
172

IMG_1810.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
173

IMG_1811.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
174

IMG_1812.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
175

IMG_1813.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
176

IMG_1814.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
177

IMG_1815.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
178

IMG_1816.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
179

IMG_1817.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
180

IMG_1818.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
181

IMG_1819.JPG : 2018 우리새싹교회 여름성경학교
182


Copyright ⓒ www.ychurch.org All rights reserved.


첨부
List of Articles