NEWS
slider01

2018년 필리핀 단기선교 #1

선교/사회복지/지역
posted by  김종국       on   July 25. 2018

2018년 07월 07일 촬영된 [2018년 필리핀 단기선교 #1] 사진과 영상입니다.

사랑의 집짓기 & 기도회

0.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
1

1.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
2

9.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
3

10.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
4

11.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
5

12.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
6

13.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
7

15.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
8

16.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
9

17.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
10

18.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
11

19.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
12

20.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
13

21.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
14

24.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
15

25.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
16

26.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
17

27.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
18

28.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
19

29.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
20

30.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
21

130.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
22

131.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
23

132.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
24

133.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
25

135.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
26

136.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
27

144.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
28

145.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
29

146.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
30

147.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
31

148.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
32

149.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
33

150.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
34

151.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
35

153.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
36

154.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
37

155.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
38

156.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
39

157.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
40

158.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
41

159.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
42

160.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
43

161.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
44

162.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
45

163.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
46

164.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
47

165.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
48

166.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
49

167.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
50

168.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
51

169.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
52

174.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
53

175.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
54

176.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
55

177.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
56

178.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
57

179.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
58

180.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
59

181.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
60

182.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
61

183.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
62

184.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
63

185.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
64

186.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
65

187.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
66

188.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
67

189.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
68

190.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
69

191.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
70

192.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
71

193.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #1
72

194.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
73

195.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
74

196.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
75

197.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
76

198.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
77

200.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
78

209.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
79

210.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
80

211.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
81

212.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
82

213.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
83

214.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
84

215.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #1
85Video

Copyright ⓒ www.ychurch.org All rights reserved.


첨부
List of Articles