NEWS
slider01

2018년 필리핀 단기선교 #2

선교/사회복지/지역
posted by  김종국       on   July 25. 2018

2018년 07월 08일 촬영된 [2018년 필리핀 단기선교 #2] 사진입니다.

주일사역(예배 & 새족식 & 밥퍼 & 교육 & 사영리)

0.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #2
1

41.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #2
2

42.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #2
3

43.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #2
4

44.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
5

45.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
6

46.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
7

47.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
8

48.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #2
9

49.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #2
10

50.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
11

51.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #2
12

52.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #2
13

53.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #2
14

54.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #2
15

55.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #2
16

56.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
17

57.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
18

58.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
19

59.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
20

60.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
21

61.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
22

62.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
23

63.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
24

64.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #2
25

65.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #2
26

66.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #2
27

67.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #2
28

68.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
29

69.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
30

70.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #2
31

71.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #2
32

72.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
33

73.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
34

74.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
35

75.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
36

76.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
37

77.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
38

78.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
39

79.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #2
40

80.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
41

81.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
42

82.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
43

83.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
44

84.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #2
45

85.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
46

86.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
47

87.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
48

88.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
49

89.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #2
50

90.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #2
51

91.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #2
52

92.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
53

93.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
54

94.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
55

95.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #2
56

96.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
57

97.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
58

98.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
59

99.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
60

100.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
61

101.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
62

102.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
63

103.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
64

104.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
65

105.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
66

106.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
67

107.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
68

108.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
69

109.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
70

110.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
71

111.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
72

112.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
73

113.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
74

114.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #2
75

116.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
76

117.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #2
77

118.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #2
78

119.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
79

120.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
80

121.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
81

122.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
82

123.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
83

124.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
84

125.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
85

126.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #2
86


Copyright ⓒ www.ychurch.org All rights reserved.


첨부
List of Articles