NEWS
slider01

2018년 필리핀 단기선교 #3

선교/사회복지/지역
posted by  김종국       on   July 25. 2018

2018년 07월 09일 촬영된 [2018년 필리핀 단기선교 #3] 사진입니다.

마을사역 및 노방전도

0.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
1

1.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
2

5.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
3

6.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
4

7.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
5

8.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
6

10.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
7

11.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
8

12.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
9

13.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
10

14.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
11

15.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
12

16.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
13

23.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
14

24.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
15

25.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
16

26.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
17

27.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
18

28.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
19

29.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
20

30.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
21

31.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
22

32.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
23

33.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
24

34.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
25

35.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
26

36.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
27

37.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
28

38.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
29

39.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
30

128.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
31

129.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
32

130.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
33

131.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
34

132.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
35

133.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
36

134.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
37

135.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
38

136.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
39

137.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
40

138.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
41

139.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
42

140.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
43

141.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
44

142.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
45

143.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
46

144.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
47

145.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
48

146.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
49

147.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
50

148.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
51

149.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
52

150.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
53

151.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
54

158.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
55

159.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
56

160.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
57

161.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
58

162.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
59

163.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
60

164.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
61

165.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
62

166.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
63

167.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
64

168.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
65

169.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
66

170.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
67

171.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
68

172.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
69

173.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
70

185.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
71

187.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
72

188.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
73

189.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
74

190.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
75

191.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
76

192.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
77

193.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
78

194.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
79

195.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
80

196.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
81

197.JPG : 2018년 필리핀 단기선교 #3
82

198.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
83

199.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
84

200.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
85

201.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
86

202.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
87

203.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
88

204.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
89

205.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
90

206.jpg : 2018년 필리핀 단기선교 #3
91


Copyright ⓒ www.ychurch.org All rights reserved.


첨부
List of Articles